Tweetalig primair onderwijs (TPO)

Tweetalig onderwijs op onze school 

Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt in alle groepen tweetalig onderwijs aangeboden. 
De basistaal in de TPO-groepen is Nederlands, daarnaast krijgen kinderen 30 tot 35% van de onderwijstijd in het Engels les. De focus ligt hierbij op het leren communiceren in het Engels: een gesprek voeren met een leeftijdsgenoot over een alledaags onderwerp, een presentatie geven of een Engels boek lezen.

Pilot TPO

In 2014 is de pilot TPO op de Violenschool gestart. Deze pilot zou vijf jaar duren, maar is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verlengd totdat er voldoende onderzoek is gedaan over de effecten van het onderwijs.
Afgelopen jaren is gewerkt aan een goed programma voor TPO passend bij het onderwijs op de Violenschool. De komende jaren zullen wij dit verder uitwerken en bijstellen.

Onze visie op TPO-onderwijs op de Violenschool

Wij leven in een wereld die steeds internationaler wordt. Wij willen onze leerlingen daarom al van jongs af aan, naast het Nederlands, ook de Engelse taal aanleren. Kinderen die zich op jonge leeftijd een tweede taal eigen maken, doen dit op een speelse manier en voelen zich op latere leeftijd op hun gemak bij het spreken van deze andere taal.

Hoewel wij het Engels belangrijk vinden, zijn we een Nederlandse school en blijven de opbrengsten van en in het Nederlands leidend voor ons onderwijs. Alle communicatie naar de ouders is ook in het Nederlands.

Aanbod van het TPO-onderwijs

Op de Violenschool werken we met leerkrachten, die zowel Nederlands als Engels met de leerlingen spreken. De TPOcoördinator draagt zorg voor een goede invulling en de kwaliteit van het TPO-onderwijs.
In de groepen 1/2 starten we met de sandwich methode en translanguaging: gedurende 30 tot 35% van de tijd wordt er in het Engels lesgegeven. De leerkrachten wisselen het Nederlands en het Engels af. Dit kan binnen een les zijn (we gaan naar buiten, let’s go outside) of op een ander moment (vandaag een boek in het Nederlands, morgen in het Engels).

In groep 3 is er veel tijd nodig voor het leren lezen en schrijven in het Nederlands. Het aanbod in het Engels staat op een lager pitje, er wordt gedurende de dag gemiddeld 25% van de tijd in het Engels lesgegeven. Dit Engelse onderwijs vindt vooral in de middag plaats. De leerkrachten breiden de woordenschat van de kinderen uit door gebruik te maken van thema’s, spelletjes, flashcards, enz. De situatie geeft aan dat er Engels gesproken wordt, vandaar dat deze methode ook wel one situation one language (één situatie één taal) wordt genoemd.

Vanaf groep 4 wordt bovenstaande voortgezet en krijgen de kinderen via de methode ‘Rise and Shine’ Engelse les. De kinderen leren lezen, schrijven en presenteren in het Engels en er wordt tijdens de reguliere lessen steeds meer Engels gesproken. De methode ‘Rise and Shine’ heeft thema’s over wereldburgerschap en wordt tot en met groep 8 gebruikt. De leerkrachten breiden zelf de thema’s uit met communicatieve opdrachten: de leerlingen ontwikkelen 21ste eeuwse vaardigheden en werken toe naar een "shine" moment. Zo sluiten we elk thema af met een activiteit waarin de kinderen aan elkaar laten zien en laten horen wat ze hebben geleerd.
Voorbeelden van thema’s zijn: Let’s save our animals, Let’s share our food, Let’s celebrate, Being kind en All about water.

Heeft u vragen over ons tpo-programma, dan kunt u contact opnemen met de tpo-coördinator Kelly Werner: k.werner@violenschool.nl

Samenwerkende partijen