Medezeggenschapsraad (MR)

Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt primair bij het schoolbestuur. Maar omdat het beleid leraren, leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat, moet het schoolbestuur overleggen met de medezeggenschapsraad (MR). Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de MR genomen worden. Zaken waarin de MR mag adviseren dan wel instemmen zijn: financiën, personeelsbeleid, school specifieke zaken en organisatie en PR en informatie naar ouders.

Hoe is de medezeggenschapsraad georganiseerd?

Ouders en (onderwijzend en niet-onderwijzend) personeel kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. Verkiezingen bepalen wie er uiteindelijk mag meepraten en meebeslissen. De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, ieder voor de helft. De uiteindelijke omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen, momenteel heeft de MR van de Violenschool in totaal 8 leden.

Welke rechten heeft de medezeggenschapsraad?

De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR. Daarin heeft de MR de mogelijkheid om zijn standpunt duidelijk te maken door o.a. adviesrecht en instemmingsrecht. Maar de MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Alle rechten van de MR staan in de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992 (WMO).

Waaruit bestaat het adviesrecht?

De MR geeft advies over maar liefst achttien soorten besluiten van het schoolbestuur. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de MR geeft. Het bestuur hoeft het advies echter niet over te nemen.

Waaruit bestaat het instemmingsrecht?

De MR heeft instemrecht op negen soorten beslissingen van het bestuur. Het gaat hierbij onder andere om de vaststelling of wijziging van het schoolreglement en het leerplan. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de medezeggenschapsraad zo`n ingrijpend besluit niet nemen.

De medezeggenschapsraad is een belangrijk orgaan!

Kortom, de MR heeft een belangrijke rol in het functioneren van de school. Het is het platform waar ouders en leerkrachten samen kunnen werken aan een nog betere school. Uiteraard met hulp van het bestuur en de inbreng van ouders!

Contact

De MR vergadert ongeveer tien maal per jaar.
Met vragen of voor meer informatie kunt u terecht op het e-mailadres: mr@violenschool.nl

Samenwerkende partijen